Herní řád

Pravidla promo akcí

 

článek 1
Úvodní ustanovení

Organizátorem promo akce  s názvem „ Benzín zadarmo s Rádiem BEAT  (dále jen „Promo Akce“) je společnost MEDIA CLUB, s.r.o.,  se sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8,IČO: 294 13 982, spisová značka: C 204565 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „MEDIA CLUB“).

Společnost AUTO ESA, se sídlem K Učilišti 170, Praha 10, IČO: 25627538, je poskytovatelem cen  pro účastníky Promo Akce (dále jen „Poskytovatel cen“).

MEDIA CLUB vydává následující pravidla pro účast v Promo Akci.

 

článek 2

Popis Promo Akce

 

Promo Akce  v pátek 2.listopadu 2018 v době od 7,00 do 18,00 na čerpaní stanici v různých městech (zpravidla ve městech s větším počtem obyvatel) na území České republiky.  Promo Akce je anoncována moderátory v průběhu vysílání na rádiu Beat, kde jsou uváděny bližší informace, kde právě Promo Akce probíhá.

 

Promo Akce spočívá v tankování benzínu do nádrží osobních automobilů či motorek. Čerpá se pouze do nádrží, nikoliv do donesených nádob a pouze nepremiová paliva. U čerpací stanice u jednoho vyhrazeného stojanu  náhodným řidičům.

 

 

článek 3

Podmínky účasti v Promo Akci

 

Promo Akce  se mohou zúčastnit osoby starší 15 –let věku. 

 

 

článek 4
Souhlas účastníků Promo Akce

Osoby, které se zúčastní  Promo Akce, udělují souhlas s těmito pravidly. Účastí v Promo Akci (tj. převzetím konkrétní ceny)  účastníci potvrzují, že se řádně seznámili s těmito pravidly a souhlasí s účastí v Promo Akci .

 

Účastí v Promo Akci účastníci  udělují výslovný  souhlas s  užitím jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se jejich účasti v Promo Akci nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro všechny reklamní a marketingové účely MEDIA CLUB  a/nebo Poskytovatele cen  (včetně uveřejnění na internetových stránkách MEDIA CLUB a/nebo Poskytovatele cen).

článek 5

Závěrečná ustanovení

 

 

MEDIA CLUB si vyhrazuje tato pravidla dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Promo Akce přerušit nebo je zcela odvolat.

 

Tato pravidla jsou uveřejněna na internetových stránkách Radio Beat www.radiobeat.cz.

 

V Praze dne 26.10. 2018 

Jan Čadek, obchodní ředitel divize rádií 

 

 

 

Herní řád - pravidla soutěží

Chcete-li se zúčastnit našich soutěží, přečtěte si nejdříve pozorně náš "herní řád a pravidla soutěží", děkujeme!

Organizátor soutěže:

MEDIA CLUB, s.r.o., 

se sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 294 13 982

spisová značka: C 204565 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Organizátor“)

I.

Podmínky účasti v soutěžích organizovaných nebo spoluorganizovaných  Organizátorem :

Soutěže se může zúčastnit každý člověk, který má trvalé bydliště na území České republiky, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (viz blíže definice dle občanského zákoníku) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci konkrétní  rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.

V případě, že soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v soutěži, a stane se vítězem některé z cen soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.

Účast v soutěži začíná právním jednáním soutěžícího uvedeného v konkrétním  herním řádu soutěže,  a  to zpravidla vytočením telefonního čísla vyhlášeného organizátorem soutěže. Tímto okamžikem zároveň účastník soutěže vyslovuje souhlas s tímto herním řádem a herním řádem konkrétní soutěže, které se svým jednáním zúčastňuje.

Účast v soutěži není omezena věkem, není-li v konkrétním herním řádu soutěže uvedeno jinak. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let, si Organizátor vyhrazuje oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry, popřípadě další potřebnou součinnost.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let jejich zákonní zástupci), že v případě výhry má organizátor soutěže právo použít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely Organizátora a pro účely rozhlasového vysílání na stanici, pro kterou je příslušná soutěž organizována a dále souhlasí s tím, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách Organizátora soutěže.

Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu.

Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Výhry jsou nepřenosné.

II.

Předání výhry/výher:

Pokud je předmětem výhry soutěže peněžitá částka, bude zaslána výherci formou složenky na adresu, kterou sdělí po telefonickém kontaktu, nejpozději však do 14 dnů.

Ostatní výhry budou výherci předány v sídle Rádia Beat, Říčanská 2399/3, Praha 10 Vinohrady v termínu a čase dohodnutém s kontaktní osobou pověřenou Organizátorem soutěže ke zpracování výher (telefon 267 009 800), nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak. Výdej výher v sídle Rádia je možný ve všední dny od 9.00 do 17.00 hodin. Cenu je možné si vyzvednout nejpozději do 14 dnů ode dne výhry.

V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve výše uvedeném čase a místě, ztrácí na výhru nárok a výherci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Organizátora soutěže.

Organizátor soutěže nemá za povinnost zasílat výhry poštou. Pokud se tak po domluvě s výhercem stane, není odpovědný za případnou ztrátu či nedoručení zásilky a výherce nemá nárok na náhradní výhru.

III.

Uveřejnění pravidel soutěže:

Tato pravidla soutěže budou uveřejněna na internetovém serveru www.radiobeat.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny organizátora soutěže.

IV.

Oprávnění organizátora soutěže:

Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení s konečnou platností a účastníci soutěže jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu, kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem nebo u nichž Organizátor zjistí obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto herním řádem nebo herním řádem konkrétní soutěže. 

Organizátor soutěže si dále vyhrazuje tento herní řád a/nebo herní řády konkrétní soutěže měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž kdykoliv přerušit nebo ji zcela odvolat. 

Tento herní řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na výše uvedeném internetovém serveru.

Dne 2.ledna 2018

Jan Čadek

obchodní ředitel divize rádií 

Vysílací frekvence

 • Benešov a okolí 96,9 FM
 • Beroun 107,7 FM
 • Blansko a okolí 90,0 FM
 • Brno a okolí 91,0 FM
 • Cheb a okolí 106,6 FM
 • Chomutov a okolí 88,5 FM
 • Domažlice 106,5 FM
 • Děčín 99,3 FM
 • Hodonín 105,6 FM
 • Hradec Králové 94,9 FM
 • Jablonec nad Nisou 94,5 FM
 • Jihlava 92,5 FM
 • Jindřichův Hradec 101 FM
 • Jičín 98,9 FM
 • Karlovy Vary 106,8 FM
 • Kladno a okolí 107,5 FM
 • Klatovy a okolí 103,3 FM
 • Kutná Hora, Kolín a okolí 107,5 FM
 • Křivsoudov a okolí 101,6 FM
 • Liberec 107,8 FM
 • Litoměřice a okolí 107,7 FM
 • Mladá Boleslav 94,4 FM
 • Most a okolí 93,0 FM
 • Náchod a okolí 101,2 FM
 • Olomouc a okolí 93,8 FM
 • Opava a okolí 106,0 FM
 • Ostrava a okolí 90,4 FM
 • Pardubice 107,8 FM
 • Pelhřimov a okolí 99,6 FM
 • Plzeň a okolí 107,3 FM
 • Praha, stř. Čechy 95,3 FM
 • Písek a okolí 96,6 FM
 • Příbram a okolí a okolí 107,4 FM
 • Rakovnicko (Jesenice) 105,7 FM
 • Rokycany 94,4 FM
 • Rosice u Brna 91,4 FM
 • Rychnov nad Kněžnou 107,6 FM
 • Slavonice 100,8 FM
 • Strakonice 107,7 FM
 • Svitavy a okolí 107,9 FM
 • Tachov a okolí 96,2 FM
 • Teplice a okolí 105,3 FM
 • Trutnovsko 91,4 FM
 • Turnov a okolí 103,0 FM
 • Tábor a okolí 98,6 FM
 • Třebíč a okolí 99,5 FM
 • Třinec a okolí 96,0 FM
 • Uherské Hradiště a okolí 100,0 FM
 • Uherský Brod a okolí 94,2 FM
 • Velké Meziříčí a okolí 99,1 FM
 • Vsetín a okolí 93,5 FM
 • Vyškov a okolí 91,1 FM
 • Zlín a okolí 98,8 FM
 • Znojmo a okolí 93,8 FM
 • Ústí nad Labem a okolí 104,9 FM
 • Česká Lípa a okolí 107,8 FM
 • České Budějovice 101,2 FM
 • Český Krumlov a okolí 92,9 FM
 • Šumperk a okolí 107,6 FM
 • Více frekvencí